Chị Tô Thụy Diễm Quyên - một trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu, giảng viên chương trình đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục, người truyền lửa cho nhiều cán bộ lãnh đạo giáo dục Việt Nam trên 40 tỉnh thành - đã chọn con đường khởi nghiệp tạo tác động xã hội cho hướng đi sự nghiệp của mình.