Với 2 chi Họ Tô Giếng Mạch và Tam Hợp không có thời gian tìm hiểu sâu, nhưng riêng chi Họ Tô Ninh Điền thì là một chi họ có truyền thống cách mạng. Trong chi họ có ông Bảy Lăm (đã mất), không biết tên chính thức là gì, nhưng là cán bộ lão thành cách mạng, có Tô Thành Đông là Xã đội phó và Tô Thị Tuyết Mai là Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh.