Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), giai đoạn 2010 - 2020, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tạo chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội ở nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn chuyển biến rõ nét, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Mục tiêu năm 2020, Càng Long phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), để đạt mục tiêu này, từ nay đến cuối năm 2020 huyện Càng Long phải xây dựng 03 xã Huyền Hội, Bình Phú và Nhị Long đạt chuẩn xã NTM.