Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DTLS ĐỀN VĂN HIẾN

Số: 02 /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Mỗ, ngày 08 tháng 7  năm 2018.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày16 tháng 11 năm 2011 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh ttrong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Nhân dịp kỉ niệm 839 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tưởng nhớ tới danh nhân Tô Hiến Thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Nhằm giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào dân tộc.

2. Yêu cầu

          Tổ chức lễ dâng hương đảm bảo nghiêm trang, thành kính, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI

1. Quy mô tổ chức:Cấp di tích.

2. Thời gian tổ chức:

          Tổ chức Lễ vào 02 ngày: 11, 12 tháng  6 năm Mậu Tuất tức ngày 23, 24 tháng 7 năm 2018.

3. Địa điểm tổ chức:

          Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành diễn ra tại Đền Văn Hiến xã Hạ Mỗ.

4. Thành phần khách mời:

          - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Trường THCS, Trường Tiểu học, trường Mầm non, Trạm y tế, các Ban quản lý và Tiểu Ban quản lý các điểm di tích trên địa bàn xã và toàn thể nhân dân trong xã.

          - Ban quản lý các di tích cùng hai giới các cụ xã bạn.

          - Dòng Họ Tô trên toàn Quốc.

III. NỘI DUNG:

1. Ngày 11 tháng 6  năm Mậu Tuất(Tức ngày 23 tháng 7 năm 2018)

          - Từ 08 giờ 00 đến08 giờ 30: Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Tế trình.

          - Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30: Các cụ vãi tụng kinh ;.

- Từ 14giờ 30 phút đến 17 giờ 30: Tế nữ quan;

2. Ngày 12  tháng 6 năm Mậu Tuất (Tức ngày 24 tháng  7 năm 2018)

          - Từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 00. Ban chấp sự của làng Hạ Mỗ Đại tế.

          - Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30. Tổ chức lễ dâng hương.

                     + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

                     + Làm lễ dâng hương.

          - Từ 10 giờ 00 đến 12 giờ: Văn nghệ, Thụ lộc thánh.

          - Từ 15 giờ đến 18 giờ 00 : Tế tạ, dọn dẹp.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều hành chung: Bà Đinh Thị Ngân - Trưởng ban

* Lễ tiết: Do ông: Tô Văn Thắc chịu trách nhiệm

          - Tổ chức lễ nghi theo đúng phong tục tập quán của địa phương, tổ chức công tác vệ sinh, bao sái, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tổ chức lễ, tổ chức đón lễ từ cửa Đền vào trong dâng lễ.

-  Tổ chức Đón lễ trong nhà thánh (Ông Bát và 02 ông trong Ban chấp sự) nhà Mẫu ( Hai bà trong đội tế nữ). Cử người phụ trách chiêng trống (đội bát âm). Cử người châm hương (04 người).

          - Tổ chức Điều hành dâng lễ, thông báo công đức: Bà Đinh Thị Hiền.

* Khánh tiết: Phụ trách ông Đinh Hữu Thơ.

- Ngày 07/6/ Mậu Tuất các cụ bản đền tổ chức bao sái toàn bộ, treo cờ xung quanh khu vực đền.

- Ngày 10/6/ Mậu Tuất, Đoàn Thanh niên, các cụ bản Đền tổ chức trang trí, bố trí loa đài, tăng âm phục vụ lễ dâng hương.

- Đề nghị Ông Đinh Hữu Thơ, ông Bùi Quang Kỳcử 20 người dựng phông bạt, kê bàn ghế. vào ngày 10 tháng 6 năm Mậu Tuất và dọn dẹp bàn ghế, dỡ khung bạt vào chiều ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất.

- Toàn bộ trang trí xong trước ngày 11 tháng 6 năm Mậu Tuất tức ngày 23 tháng 7 năm 2018.

- Công tác vệ sinh dọc đường làng từ đê xuống đền và trong khuôn viên đền đề nghị ông Bùi Quang Kỳ chịu trách nhiệm.

- Công tác trang trí hoa, lễ vật bàn lễ do bà Tô Thị Mỵ chịu trách nhiệm. Riêng hoa lễ trong nhà Thánh, nhà Mẫu được sự công đức của bà Ngọc.

* Lễ tân: Đề nghị bà Lê Thị Mỵ - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xãphụ trách

          - Đề nghị Phụ nữ cử 20 người của hội phụ nữ phụ trách tiếp nước, mời khách.

- Đề nghị Hội Người cao tuổi cử 05 ông, bà trong Hội người cao tuổi làm công tác tiếp khách cùng cán bộ xã Hạ Mỗ, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Văn Hiến, các con cháu các cụ có công tu bổ tôn tạo đền, các đồng chí Bí thư chi bộ, Cụm trưởng Cụm dân cư.

- Tổ chức tiến lễ và trả lễ Bà Tô Thị Mỵ cử đoàn dâng hương nữ, đoàn trống: Ngồi bàn sắp lễ (5 người, trong đó 01 người ghi danh sách các đoàn vào dâng lễ), tiến lễ vào (06 người) và trả lễ ra (06 người); đón lễ nhà Mẫu (02 người).

Chú ý: Khi khách săp lễ xong mời khách vào uống nước, đồng thời tiến lễ vào trong dâng thánh. Chỉ tổ chức dâng hương khi ban tổ chức mời theo đoàn.

- Tổ chức phát lộc: Bà Hà, bà Chiêu.

* Công tác Văn nghệ, âm thanh: Giao bà Bùi Thị Phúc chịu trách nhiệm.

          - Thuê loa đài, đàn nhạc bằng nguồn kinh phí công đức của Đền Văn Hiến

          - Các nghệ sĩ đến hát công đức và thụ lộc không có kinh phí.

* Hậu cần:Chịu trách nhiệm chính Ông Nguyễn Thế Bính

          - Nhân lực làm cỗ do ông Nguyễn Đức Thủy chịu trách nhiệm cử con cháu 111 cụ bản đền.

          - Số lượng cỗ do ông Nguyễn Thế Bínhchịu trách nhiệm liên hệ với ông Tô Văn Thắc đảm bảo và chuẩn bị mua bán lương thực thực phẩm.

          - Đề nghị Hội Nông dân cử 20 người bê cỗ và dọn cỗ. Đề nghị đội lễ tân kết hợp bưng cỗ và dọn cỗ.

          - Đề nghị ông Nguyễn Xuân Châu – Bí thư chi bộ 3 cử 10 người dân xóm An Lạc làm cỗ và ba]ng bê cỗ.

          - Tập trung mời khách: Huyện, Ban liên lạc họ Tô Việt Nam, xã, các công ty vào khu vực nhà ăn phía trước.

          * Lưu ý: Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Công tác An ninh

Đề nghị ông Lê Hữu Công đảm nhiệm cử toàn bộ lực lượng lên phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Đề nghị Ông Đinh Hữu Thơ cử 04 người trông xe.

 *Công tác Y tế

Đề nghị Trạm y tế cử 02 y tá thường trực buổi sáng ngày 12 tháng 6 có trách nhiệm sơ cấp cứu kịp thời khi có trường hợp cần thiết.

*Công tác tổ chức mời và viết giấy mời

          - Giấy mời: In giấy mời: ông Nguyễn Xuân Việt

          -  Viết giấy mời và chuyển giấy mời: UBND xã, cụm trưởng, Bí thư chi bộ, doanh nghiệp, trường học- Ông Nguyễn Xuân Việt.

          - Viết và chuyển giấy mời các Ban quản lý di tích trên địa bàn xã, các tập thể, cá nhân khác,  các Ban quản lý di tích lịch sử và đồng dân xã bạn,– ông Tô Văn Thắc.

          - Thông báo lễ dâng hương và mời toàn thể nhân dân trên đài truyền thanh: Nguyễn Xuân Việt.

*Ghi công đức

          - Đề nghị ông Nguyễn Xuân Thìn cử 4 Cựu chiến binh, Trường Tiểu học cử 04 cô giáo làm việc ghi công đức trong sáng ngày 12 tháng 6 năm Mậu Tuất tức ngày 24 tháng 7 năm 2018. Bàn giao sổ sách, tiền công đức cho ông Đinh Hữu Ấu.

*Kinh phí tổ chức

          Toàn bộ kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn công đức của Đền Văn Hiến.

          Các ông bà có trách nhiệm dự trù các khoản chi thông qua ban tổ chức phê duyệt xin đề nghị tạm ứng và làm thủ tục chứng từ thanh toán.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ danh nhân Tô Hiến Thành, đề nghị các ban ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện, các bộ phận phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

Nơi nhận:      

- TT: Đảng uỷ, HĐND, UBND,UB MTTQ;

- Các ban ngành, đoàn thể liên quan;      

- Ban tổ chức lễ dâng hương;       để T/H

- Lưu:  VHXH.

TM. BQL DI TÍCH LS ĐỀN VĂN HIẾN

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phó Chủ tịch UBND xã

Đinh Thị Ngân