THÔNG BÁO SỐ 2 V/v Tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Tô Việt Nam lần thứ V Nhiệm kỳ 2018 - 2023

BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  24 tháng 09 năm 2018

 

                                                            

THÔNG BÁO SỐ 2

 

V/v Tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Tô Việt Nam lần thứ V

Nhiệm kỳ 2018 - 2023


        Kính gửi:   Bà con dòng Họ Tô cả nước;

               Trưởng ban liên lạc Họ Tô các tỉnh, thành phố.

          Ngày 22 tháng 9 năm 2018, Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam (TTBLLHTVN) đã họp phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Tô Đa Mạn  -  Trưởng ban. Cuộc họp đã thảo luận bàn bạc và quyết định một số nội dung quan trọng như sau:

          1- Về công tác khen thưởng:

          Đã rà soát, cân nhắc và xem xét đánh giá thành tích của các tổ chức, cá nhân trong toàn dòng họ cả nước và quyết định khen thưởng: 15 cá nhân, 6 Ban liên lạc cấp tỉnh, 2 Ban liên lạc cấp huyện và 9     chi họ cơ sở.

          2- Vể Báo cáo kiểm điểm của Thường trực Ban liên lạc:

Đã thảo luận thống nhất nội dung Báo cáo kiểm điểm đánh giá ưu khuyết điểm trong công tác của Thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018.

3-Về tên gọi của tổ chức dòng họ nhiệm kỳ tới:

Thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam đánh giá: Trong 20 năm qua, Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam, với tiêu chí hoạt động: “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn” đã cơ bản hoàn thành vai trò lịch sử của mình. Công tác “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn” đã đạt được nhiều thành công quan trọng mà nổi bật là biên tập và phát hành quyển sách “Họ Tô Việt Nam”.

Thường trực Ban liên lạc Họ Tô Viêt Nam thống nhất: Từ nhiệm kỳ 2018 - 2023, dòng Họ Tô Việt Nam sẽ hoạt động theo tiêu chí mới: “Đoàn kết - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”. Để phù hợp với xu thế chung trong hoạt động của các dòng họ khác trong cả nước và tiêu chí hoạt động mới của Họ Tô Việt Nam, Thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam đã thảo luận và thống nhất sẽ trình Đại hội đại biểu Họ Tô Việt Nam lần thứ V (Nhiệm kỳ 2018 - 2023 quyết định việc sử dụng tên mới là Hội đồng Họ Tô Việt Nam.

4-Về Công tác nhân sự:

a-Thường trực Ban liên lạc đã thông qua danh sách 225 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Tô Việt Nam lần thứ V, trong đó có: 100 đại biểu đương nhiên và 125 đại biểu được Thường trực Ban liên lạc mời và được Ban liên lạc các tỉnh, thành phố, một số chi họ ở các địa phương chưa có Ban liên lạc, các tổ chức như Thanh niên Họ Tô Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Họ Tô Việt Nam giới thiệu, bầu chọn tham dự Đại hội.

Thường trực Ban liên lạc cũng thông qua danh sách 49 đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

b-Sau một thời gian hiệp thương, trao đổi với Ban liên lạc Họ Tô các tỉnh, thành phố và một số cá nhân liên quan, Thường trực Ban liên lạc đã thống nhất trình Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Tô Việt Nam lần thứ V biểu quyết thông qua danh sách Ban chấp hành Hội đồng Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 63 người. Thống nhất cơ cấu 17 vị vào Thường trực Hội đồng, gồm: 1 Chủ tịch Hội đồng, 6 Phó Chủ tịch Hội đồng (trong đó có 2 Phó Chủ tịch phụ trách công tác dòng họ ở miền Nam và miền Trung), 1 thư ký Hội đồng và 9 ủy viên thường trực.

5-Về công tác tài chính:

Cuộc họp đã thảo luận về các biện pháp vận động tài chính cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Tô Việt Nam lần thứ V và kế hoạch chi tiết dự trù chi phí tổ chức Đại hội.

Ngay sau khi nhận được Thông báo số 1, một số tổ chức và cá nhân đã tích cực hưởng ứng việc ủng hộ tài chính cho Đại hội, có những tỉnh xa như Ban liên lạc Họ Tô tỉnh Bến Tre đã đi đầu trong việc gửi tiền ủng hộ Đại hôi. Tính từ cuộc họp Thường trực Ban liên lạc ngày 26/8/2018 đến cuộc họp ngày 22/9/2018, tổng số tiền ủng hộ Đại hội lần thứ V của các tổ chức và cá nhân trong cả nước đã được 65 triệu đồng và tiếp tục tăng lên từng ngày.

Qua Thông báo số 2 này, Thường trực Ban liên lạc Họ Tô Việt Nam tiếp tục vận động và kêu gọi bà con Họ Tô cả nước, nhất là những con cháu Họ Tô giàu tâm huyết, hằng tâm, hằng sản tích cực ủng hộ Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Tô Việt Nam lần thứ V và giành cho sự kiện quan trọng này sự đóng góp giúp đỡ có hiệu quả để góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội...

Rất mong nhận được sự quan tâm của toàn thể bà con, cô bác và Quý vị!    

 

Nơi nhận:                                                    

  • Như trên                                   
  • Các Trưởng, Phó ban,
  • Các ủy viên thường trực
  • Lưu Th trực.

T/M BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


Tô Quang Mậu