DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN

Ngày 18-3-2018, Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam đã họp để thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Tô Viêt Nam lần thứ V (Nhiệm kỳ 2018 – 2023). Hội nghị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban Văn kiện, Tổ chức - Nhân sự, Hậu cần - Tài chính, Công tác Chính trị để chuẩn bị cho Đại hội. Danh sách này là Phụ lục của Kế hoạch tổ chức Đại hội.

Danh sách Ban chỉ đạo:

Tô Đa Mạn, Tô Quốc Trịnh, Tô Bỉnh, Tô Quang Mậu, Tô Xuân Dân, Tô Văn Thặm, do ông Tô Đa Mạn là Trưởng ban, ông Tô Bỉnh là Phó Trưởng ban.

Ông Tô Đa Mạn trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Tài chính - Hậu cần và Tiểu ban Công tác Chính trị.

Ông Tô Bỉnh trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức -  Nhân sự.

Tiểu ban Văn kiện :

Nhiệm vụ: Làm kế hoạch tổ chức Đại hội - Làm báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV, Tổng kết 20 năm “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn", xác định tiêu chí và phương hướng hoạt động dòng họ trong nhiệm kỳ V và những năm tiếp theo - Làm báo cáo sửa đổi Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam - Viết tiếp Biên niên sự kiện 20 năm chắp nối dòng họ.

Danh sách: Tô Bỉnh, Tô Quang Mậu, Tô Bá Trọng, Tô Đình Phùng do ông Tô Bỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức - Nhân sự:

Nhiệm vụ: Lập danh sách Đại biểu và Khách mời - Lập danh sách Ban Liên lạc - Dự kiến nhân sự Thường trực Ban Liên lạc - Thẩm tra tư cách Đại biểu - Làm công tác tổ chức Đại hội.

Danh sách: Tô Quốc Trịnh. Tô Quang Mậu, Tô Xuân Dân, Tô Bỉnh, Tô Đăng Diện, Tô Thành Tuyên do ông Tô Quốc Trịnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Hậu cần - Tài chính:

Nhiệm vụ: Vận động tài trợ, ủng hộ tài chính cho Đại hội (dự kiến 200.000.000 đồng) - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội - Đưa đón, bố trí việc ăn nghỉ của đại biểu - Quản lý  chi tiêu kinh phí.

Danh sách: Tô Văn Thặm, Tô Văn Liệt, Tô Hồng Long, Tô Vĩnh Hòa, Tô Văn Giang, Tô Mạnh Quân do ông Tô Văn Thặm làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Công tác Chính trị:

Nhiệm vụ: Tổ chức Thông tin - Tuyên truyền cho Đại hội - Ra số báo đặc biệt (TTHTVN số 22) về Đại hội - Tổ chức Triển lãm Hai mươi năm chắp nối dòng họ - Đề xuất và tổ chức việc Khen thưởng - Tổ chức biểu diễn Văn nghệ chào mừng Đại hội - Sản xuất và đề xuất việc trao tặng Huy hiệu Họ Tô Việt Nam (nếu có) - Chuẩn bị Khánh tiết cho Đại hội.

Danh sách: Tô Văn Vỹ, Tô Hồng Long, Tô Duy Phương, Tô Mạnh Quân do ông Tô Văn Vỹ làm Trưởng Tiểu ban.