QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH

về việc khen thưởng

BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

- Căn cứ Quy ước về tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc họ Tô Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2014;

- Xét thành tích của các Ban Liên lạc Họ Tô cấp tỉnh, cấp huyện, các chi họ và các cá nhân trong việc đóng góp toàn diện cho 20 năm "Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn";

- Theo đề nghị của Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1.1 Tặng BỨC TRƯỚNG kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng cho 6 Ban Liên lạc Họ Tô cấp tỉnh, gồm:

1- Hội đồng Họ Tô tỉnh Thái Bình

2- Ban Liên lạc Họ Tô Nghệ Tĩnh

3- Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Quảng Ngãi

4- Ban Liên lạc Họ Tô Nam Bộ

5- Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc

6- Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh Cao Bằng.

1.2 Tặng BẰNG KHEN kèm theo tiền thưởng 1 triệu đồng cho: 2 Ban Liên lạc Họ Tô cấp huyện; 9 chi Họ Tô, gồm:

1- Ban Liên lạc Họ Tô huyện Đông Anh (Hà Nội)

2- Ban Liên lạc Họ Tô huyện Đại Từ (Thái Nguyên)

3- Chi Họ Tô Dĩ An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

4- Chi Họ Tô Tam Đồng (xã Tiến Hải, Thái Thụy, Thái Bình)

5- Chi Họ Tô Phong Cốc (phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh)

6- Chi Họ Tô Vĩ Thượng (huyện Quang Bình, Hà Giang)

7- Chi Họ Tô Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa)

8- Chi Họ Tô thôn Thanh Đoài (Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9- Chi Họ Tô Tường Xá (Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

10- Chi Họ Tô Xuân Cầu (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

11- Chi Họ Tô huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

1.3 Tặng QUÀ LƯU NIỆM cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp toàn diện trong 20 năm "Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn", gồm:

1- Ông Tô Tử Hạ

2- Ông Tô Đa Mạn

3- Ông Tô Bỉnh

4- Ông Tô Văn Gia

5- Ông Tô Quang Mậu

6- Ông Tô Bửu Giám

7- Ông Tô Quyết Tiến

8- Ông Tô Dùng

9- Ông Tô Hồng Khoái

10- Ông Tô Quang Cương

11- Ông Tô Kim Trọng

12- Bà Tô Bửu Châu

13- Ông Tô Văn Hiệp

1.4 TặngQUÀ LƯU NIỆM cho 3 doanh nhân người Họ Tô đã có nhiều đóng góp cho hoạt động dòng họ, gồm:

1- Ông Tô Văn Chương

2- Ông Tô Như Toàn

3- Ông Tô Hồng Thái

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                

- Như Điều 1;

- Lưu Thường trực

                  T/M BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM               TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Thiếu tướng TÔ ĐA MẠN