Trong công cuộc Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn của dòng Họ Tô Việt Nam, nhiều chi họ đã và đang phấn đấu viết được Tộc phả vì tộc phả là một trong ba báu vật của một chi họ (Từ đường, Mộ tổ, Tộc phả) để kết nối nghĩa tình trong chi họ.

    Trong viết tộc phả có một việc khó là xác định được số đời từ ...