Chợ Mới tỉnh An Giang: Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới              Khen thưởng cho 07 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia học tập

          Chiều ngày 22/02/2023, Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I, năm 2023. Đến dự có đồng chí Tô Văn Chấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Chợ Mới.

          Sau thời gian 8 ngày tham gia học tập, từ 13 đến 22/02, 64 học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản ký tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyên đề 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết thúc khóa học, đạt loại giỏi có 30 học viên; 25 học viên đạt loại khá, trung bình có 08 học viên.
          Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Tô Văn Chấn - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                  Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

          Tại Lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Huyện ủy đã trao Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 07 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia học tập./.

          Bảo Dinh (Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang)