Động Phong Nha 

Ai về thăm động Phong Nha

   Khi vào Tiên cảnh, khi ra Thiên đình.

Đẹp thay non nước Quảng Bình.

   Di sản thế giới, tôn vinh lâu rồi.

Đang cùng cả nước đổi đời.

   Mai ngày giàu đẹp, tuyệt vời Phong Nha.

                                  Tô Bá Trọng