Tặng Nghệ nhân Tô Thanh Sơn


Về làng gốm với Thuận An Đường

Gặp Tô Thanh Sơn một tấm gương

Sáng rạng nhân tài cùng đất Việt

Danh Tô rạng tộc khắp muôn phương

Nhìn màu thưởng thức ngọc men dương

Phục chế men-gốm rạn thất trường

Họa tiết sinh động gây ấn tượng

Men hòa sắc mỹ cảm thiên đường

                       

Bát Tràng ngày 9 tháng 8 năm 2017

PGS. TS. Tô Duy Phương