KÍNH DÂNG ĐỨC THỦY TỔ TÔ LỊCH - LONG ĐỖ


                              I

          Khí thiêng sông núi đúc nên Người

          Long Đỗ hương thơm tỏa khắp nơi

          Lao động cùng dân xây xóm ấp

          Tận tình cứu trợ lúc thiên tai

          Bại trận, Cao Biền lui bái phục

          Nhân thần Tô Lịch định chính ngôi

          Bảo vệ nhân dân trong cuộc sống

          Liêm chính công minh Đức sáng ngời

                                II

          Kể từ Tiền Lý được tôn vinh

          Gần hai ngàn năm đã hiển linh

          Phạt Tống, bình Nguyên giữ đất nước

          Giúp dân lo cuộc sống an bình

          Đỡ cho miền Bắc cơn giông bão

          Ngừa cùng biển đảo nạn đao binh

          Trải Đinh, Lý, Trần… họ dân Bảo Quốc

          Trấn Linh – Định Bang Thành hoàng sáng ngời

                                                                           Ngày 14 – 9 – 2010

                                                                      Tô Bửu Giám (phụng đề)