Ngày 2/7, tại Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Thân Văn Khoa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.

UBND XÃ HẠ MỖ

BQL DTLS ĐỀN VĂN HIẾN

Số: 02 /KH - BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Mỗ, ngày 08 tháng 7  năm 2018.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ dâng hương kỉ niệm 839 năm ngày giỗ

danh nhân Tô Hiến Thành

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...