Hình ảnh : Lễ suy tôn Thần Long Đỗ -Tô Lịch là Thủy tổ họ Tô Việt Nam