Hình ảnh : Hội nghị thành lập Ban liên lạc họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ông Trưởng Ban Liên Lạc họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc đọc báo cáo
  • Ông Tô Đa Mạn Trưởng Ban họ Tô Việt Nam phát biểu ý kiến
  • Ban liên lạc họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ban liên lạc họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu đến dự
  • Ủy ban mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc tặng lẵng hoa cho hội nghị
  • Các chi họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc về dự hội nghị
  • Đại biểu của Ủy ban mặt trận tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến
  • Ông Tô Bỉnh Phó Trưởng Ban họ Tô Việt Nam phát biểu ý kiến