Hình ảnh : Lễ ra mắt Ban liên lạc Họ Tô tỉnh Thái nguyên
  • Ban liên lạc họ Tô tỉnh Thái nguyên cùng đại biểu ban liên lạc họ Tô Việt nam
  • Ban liên lạc họ Tô tỉnh Thái nguyên
  • Ban liên lạc họ Tô Việt nam tặng hoa ban liên lạc họ Tô Thái nguyên
  • Bà con cô bác họ Tô tại Thái Nguyên về dự lễ ra mắt ban liên lạc họ Tô Thái nguyên
  • Ban liên lạc họ Tô Đại từ tặng hoa Ban liên lạc họ Tô Thái Nguyên