PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM NĂM 2023


               Dòng Họ Tô Việt Nam dâng hương tại Đền Văn Hiến (xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ngày 10-7-2022

          I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

          1.1. Bối cảnh chung

          Đến nay Hội đồng Họ Tô Việt Nam đã chắp nối được gần 450 chi HỌ TÔ  trong cả nước; thành lập 31 Hội đồng/ Ban Liên lạc HỌ TÔ tỉnh, thành phố, khu vực; suy tôn Nhân thần Tô Lịch là Thủy tổ Họ Tô Việt Nam; suy tôn danh nhân kiệt xuất Tô Hiến Thành là Viễn Tổ; tổ chức việc tôn tạo các đền thờ, thờ phụng Thủy  tổ, Viễn tổ và các danh nhân của dòng họ; Tổ chức tốt việc xuất bản Tạp chí, Sách HỌ TÔ Việt Nam và Trang thông tin điện tử Họ Tô Việt Nam góp phần nâng cao được vị thế của HỌ TÔ Việt Nam trong xã hội

          Hoạt động dòng họ 3 năm gần đây được đặt trong bối cảnh mới: Cạnh tranh quốc tế gay gắt; biến đổi khí hậu, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác đặt nền kinh tế nước ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Kinh tế thế giới đang đứng trước cuộc suy thoái toàn cầu, sản xuất bị gián đoạn, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều người dân, trong đó có bà con Họ Tô chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và thiên tai.Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định: Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong thời gian tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; trong đó: Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Đây là quan điểm chỉ đạo rất cơ bản cần phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong nhiệm vụ của các ngành, các cấp. Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 khẳng định “Văn hóa làm nên hồn cốt dân tộc” và “phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”.  

          1.2. Một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động dòng họ

          Trải qua hơn 24 năm họat động dòng họ Tô Việt Nam, chúng ta đã đúc rút được một số bài học kinh nghiệm quan trọng :

          a) Cần nêu cao vai trò của Hội Đồng Họ Tô toàn quốc và Hội Đồng Họ Tô các cấp (Tỉnh, Thành phố, Huyện) cũng như của các Chi họ trong việc thúc đẩy hoạt động dòng họ liên tục phát triển. Bộ phận Thường trực có vai trò quyết định trong tổ chức mọi hoạt động của dòng họ.

          b) Cần luôn luôn quan tâm xây dựng được tình đoàn kết chặt chẽ, bền vững  trong dòng họ, lấy đó làm động lực huy động mọi nguồn lực trong dòng họ .

          c) Khẳng định vai trò của công tác Thông tin nói chung, đặc biệt là Tạp chí Thông tin Họ Tô Việt Nam và Trang tin điện tử Họ Tô Việt Nam. Đây là công cụ quan trọng, trợ thủ đắc lực cho công cuộc “Chắp nối dòng họ  - Tìm về cội nguồn”.

          d) Cần khéo léo vận động bà con Họ Tô cả nước, kể cả bà con họ Tô  ở nước ngoài, có sự chia sẻ và đóng góp nguồn kinh phí và bảo đảm sử dụng hết sức tiết kiệm để làm những việc lớn cho dòng họ.

Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam làm việc với  lãnh đạo xã Hùng Thắng và các doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng đình Thuần Lương ngày 25-11-2022

           II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT DỘNG DÒNG HỌ NĂM 2023

          2.1. Phương hướng chung:

          Quán triệt đặc điểm giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện các hoạt động dòng họ theo nền nếp đã có ở toàn quốc và từng địa phương cũng như ở từng Chi họ cơ sở, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh hoạt động dòng họ theo tiêu chí  Đoàn kết  - Tự cường - Nghĩa tình - Phát triển”, tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là đúc kết và phát huy truyền thống cha ông, tích cực xây dựng dòng Họ Tô Việt Nam thành một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa  - tinh thần lành mạnh, đặc biệt là đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong phòng chống các loại dịch bệnh và thiên tai.

          2.2. Nhiệm vụ cụ thể :

          1- Tiếp tục công việc “Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn”, chắp nối hầu hết các chi Họ Tô trong cả nước, chú ý đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa như Hà Giang, Lạng  Sơn, các tỉnh Tây  Nguyên, Cần Thơ, Cà  Mau… Tìm thêm các chi họ ông Tổ gốc là Họ Tô, do điều kiện lịch sử phải đổi sang họ khác. Chỉ đạo các Ban Liên lạc Họ Tô cấp tỉnh/ thành phố kiện toàn về  tổ chức và  chức năng hoạt động, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Hội Đồng/ Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh, thành phố trên Trang Thông tin điện tử và Tạp chí Họ Tô Việt Nam.

          Thúc đẩy thành lập Hội đồng Họ Tô các tỉnh: Bắc Cạn, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Cà Mau; củng cố Hội đồng Họ Tô các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng, cải tiến nội dung hoạt động của Hội Đồngcác cấp.

              Hội động Họ Tô Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cháu Tô Thị Trang và gia đình ngày 26-5-2022.

           2- Tiếp tục tổ chức chu đáo việc thờ phụng các danh nhân dòng họ: Đền Bạch Mã, đền Văn Hiến, đình Thuần Lương, Miếu Ngọc, đền Hương Xá, đình Vỵ Khê, đền Thượng Lao, đền thờ Tiến sĩ Tô Thế Huy, nhà tưởng niệm liệt sĩ Tô Chấn - Tô Hiệu và các đền thờ danh nhân Họ Tô ở các địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan lên phương án tôn tạo nâng cấp những di tích lịch sử quan trọng, từ đó tổ chức triển khai một cách hữu hiệu.

          Thúc đẩy việc hoàn tất mọi thủ tục cần thiết của Dự án tôn tạo Đình làng Thuần Lương, nơi thờ vọng Thần Long Đỗ - Tô Lịch; kêu gọi các Chi họ Tô và toàn thể bà con Họ Tô trong cả nước, bà con Họ Tô ở hải ngoại, quan tâm ủng hộ và đóng góp công sức và tài sản vào Dự án nói trên. Phối hợp nhiều bên huy động các nguồn lực theo hướng “xã hội hóa” để góp sức cùng nhân dân và chính quyền xã Hùng Thắng tôn tạo Đình Thuần Lương theo thiết kế đã được duyệt.

          3- Các Hội đồng Họ Tô và Ban Liên lạc Họ Tô tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc điều tra số nhân khẩu trong các gia đình họ Tô, điều tra các hộ nghèo trong dòng họ. Củng cố và từng bước mở rộng hoạt động của các tổ chức Thanh niên Họ Tô, Phụ nữ Họ Tô (con gái và con dâu Họ Tô), Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ, làm tốt việc khuyến học- khuyến tài, bồi dưỡng được nhiều người trong Họ Tô khởi nghiệp. Tổ chức Thanh niên Họ Tô cần mở rộng giao lưu, giúp thanh niên hiểu biết về dòng họ, tích cực tham gia việc họ; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo. Thúc đẩy việc lập Quỹ Khuyến học Tô Hiến Thành/ Quỹ Khuyến học Tô Hiệu ở cấp Tỉnh/ huyện/ chi họ.

          4- Kiện toàn Ban Tổ chức và Ban Thông tin Hội Đồng Họ Tô Việt Nam; cải tiến hình thức, nội dung và cách phát hành Tạp chí Họ Tô Việt Nam và các ấn phẩm khác sao cho có chất lượng cao và phục vụ trực tiếp hoạt động của dòng họ; Hội đồng Họ Tô, Ban Liên Họ Tô các tỉnh, thành phố, quận, huyện và cơ sở lựa chọn, phân công người viết tin, bài, người đọc, người truy cập để phương tiện này phục vụ đắc lực cho hoạt động dòng họ trong giai đoạn mới. Nghiên cứu việc đưa gia phả các chi họ lên Trang Thông tin điện tử Họ Tô Việt Nam, tổ chức triển khai xây dựng Gia phả điện tử và Trang Thông tin hotovietnam.org.  

            5- Tiếp tục thúc đẩy vận động Xây dựng Quỹ Họ Tô, gửi quỹ vào Ngân hàng lấy lãi để chi dùng cho hoạt động thường xuyên và hỗ trợ cho hoạt động khuyến học, nghĩa tình trong dòng họ. Các Ủy viên trong Hội đồng Họ Tô cần gương mẫu hưởng ứng, đồng thời tích cực vận động bà con Họ Tô trong cả nước, những Nhà Hằng tâm - Hằng sản xây dựng Quỹ Họ Tô để có kinh phí ổn định, vững chắc. Số tiền ủng hộ sẽ được công khai trên Trang Thông tin Họ Tô Việt Nam. Thường trực Hội đồng Họ Tô Việt Nam cam kết quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và bảo tồn Quỹ Họ Tô lâu dài.

            Trên đây là phương hướng và nhiệm vụ hoạt động Dòng Họ Tô năm 2023. Yêu cầu Hội đồng Họ Tô, Ban Liên lạc Họ Tô các tỉnh, thành phố, quận, huyện và chi họ cơ sở cùng toàn thể bàn con dòng Họ Tô trong và ngoài nước quan tâm thực hiện. 

                                                 

                                                           Trân trọng  !

                          THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG HỌ TÔ VIỆT NAM