Nàng tô thị


Nàng Tô Thị  Lạng Sơn

                                                                Tác giả: Vũ Đình Phận

Thương nàng Tô Thị bồng con,
Giữa trời mưa nắng mỏi mòn chờ trông.
Mòn con mắt ngóng mênh mông,
Lên non hóa đá trông chồng nghìn năm.
Người đi biệt xứ mù tăm,
Kẻ trông vời vợi đăm đăm tháng ngày.
ầm ào mưa dội gió lay,
Một vùng biên ải bấy chầy binh đao!

Vời trông nào thấy đâu nào
Thầm thương nàng! Khách nao nao cõi lòng!

Mẹ tôi xưa cũng trông chồng!
mẹ còn bận rộn ruộng đồng cái con...
Canh khuya trằn trọc mỏi mòn,
Đợi chờ son sắt, héo hon ruột tằm...
Nghĩa trang liệt sỹ cha nằm.
Mẹ khô nước mắt hờn căm giặc thù!
Nước non trải mấy nghìn thu
Biết bao chinh phụ vọng phu tháng ngày...

Tôi về xứ Lạng hôm nay
Ngắm nàng Tô Thị lòng đầy xót thương
Hồn thiêng hóa đá đài gương,
Thương nàng Tô một, tôi thương mẹ mười!

15/2/2019