QUYẾT ĐỊNH về việc Tri ân và tặng Quà Lưu niệm

BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM

- Căn cứ Quy ước về tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc họ Tô Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2014;

- Xét thành tích của các Ban Liên lạc Họ Tô cấp tỉnh, cấp huyện, các chi họ và các cá nhân trong việc đóng góp toàn diện cho 20 năm "Chắp nối dòng họ - Tìm về cội nguồn";

- Theo đề nghị của Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tri ân và tặng Quà Lưu niệm cho thân nhân 7 vị đã có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động dòng họ trong 20 năm qua, gồm:

1- Ông Tô Thuận, nguyên Trưởng ban  Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ II

2- Ông Tô Nhuần, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ II và III;

3- Ông Tô Thanh Cảnh, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ II và III;

4- Ông Tô Hoàn, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ I và II;

5- Ông Tô Văn Chung, nguyên Ủy viên Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ I, II và III; Trưởng Ban LL Họ Tô Hải Phòng.

6- Ông Tô Điện, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam nhiệm kỳ I và II;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Thường trực Ban Liên lạc Họ Tô Việt Nam, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                

- Như Điều 1;

- Lưu Thường trực


T/M BAN LIÊN LẠC HỌ TÔ VIỆT NAM       

TRƯỞNG BAN

Thiếu tướng TÔ ĐA MẠN